ESCOLA D’OPORTUNITATS
Pretenem que els nostres centres ofereixin oportunitats a tots els alumnes, especialment a qui, pel seu entorn social o les seves característiques personals, es troben en desavantatge per aprendre.
El nostre propòsit és sembrar i ajudar que floreixin els talents que cada alumne posseeix, buscant, no tant resultats constatables a curt termini, sinó donar-los la confiança en les seves pròpies fortaleses, de vegades amagades, i les eines per desenvolupar, en un futur, la seva vocació. Creiem que aquells alumnes capaços de potenciar les seves habilitats podran trobar el seu lloc al món i aportar quelcom de valuós a una societat canviant

TRANSFORMAR DES DE L’AMOR
Hem de ser capaços de donar respostes a les noves necessitats i situacions que la societat demana als nostres joves d'avui. Hem de romandre oberts a l’actualització dels nostres mètodes, espais, processos i organització. Hem d'entrar en un procés de contínua reflexió i millora. Per això, cal que partim de la concepció de la transformació des de l'amor als nostres alumnes. En ells veiem els més petits de Déu, des del respecte més profund al seu ésser, a les seves reflexions, decisions i realitats. Hem d’oferir-los l'educació com un acte d'amor que allibera i ajuda perquè l'individu sigui capaç de donar passos cap a la seva transformació personal i de l'entorn. Un acte d'amor que capacita per a la transformació de la societat en què vivim, formant persones crítiques i lliures, inquietes i creatives, que viuen amb voluntat, il·lusió i esperança els seus ideals, que es comprometen amb el canvi, amb la justícia i amb la conservació de la casa comuna que habitem.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - INCLUSIÓ
Des de la FEST, pretenem oferir una educació integral que arribi a tots els alumnes, atenent les diferències individuals, siguin socials, religioses, culturals o característiques personals.
Oferim una formació inclusiva en la diversitat econòmica-social, religiosa, necessitats educatives especials (discapacitat física, intel·lectual, ...) donant resposta a les seves necessitats, permetent la incorporació en qualsevol àmbit de la societat actual.

PERFIL DE L’EDUCADOR DELS CENTRES FEST
Tradicionalment, s'ha establert el perfil del docent enfocat, exclusivament, als mestres i professors. Als centres FEST, entenem que totes les persones que hi col·laboren o hi treballen (i que, per tant, estan en contacte amb els nostres alumnes) són agents educatius. Hi busquem persones que siguin capaces de descobrir i conèixer la realitat de cada alumne, del centre i de la institució. Han de saber posar els alumnes com a prioritat de totes les seves accions, amb dedicació, paciència i preocupació. Necessitem educadors que no cerquin recompensa i reconeixement dels seus mèrits, sinó que siguin capaços de fer-ne un lliurament generós.

OBRA SOCIAL
Com a part del nostre carisma i missió trinitària, no podem deixar de banda ni desatendre l'atenció a l’alumnat més necessitat, qui té menys recursos i possibilitats. Per això, és imprescindible que es desenvolupin obres socials dins dels nostres centres educatius o col·legis.
Dins d'aquestes obres socials podem esmentar les relacionades amb l'educació, com ara, reforços, estudis, programes d'atenció als alumnes que tenen més dificultat en l’aprenentatge i altres accions, en les quals estaria implicada l'àrea d'evangelització i pastoral, que proporciona recursos materials (aliments, roba, joguines ...) a les famílies dels alumnes amb menys recursos econòmics.
 
UNA MIRADA APRECIATIVA
Una de les característiques fonamentals que ha de tenir la tasca del personal que forma part d'un centre educatiu FEST és la seva "mirada apreciativa" mentre hi exerceix la seva funció.
La mirada apreciativa l'entenem des de dos aspectes:  
• que aprecia: veu, observa, descobreix.  
• que aprecia: valora, estima, vol.
 
Així, la tasca del personal dels nostres centres s'ha de caracteritzar per:
- L’atenció dels alumnes des que entren a l'escola.
- Ser referent dels alumnes en tot moment.
- Creure en els alumnes donant-los oportunitats perquè puguin treure tot el seu potencial.
- Sembrar sense esperar fruits.
- Ser exigent quan toca, però sabent arribar a l'alumne.
- Crear ambient de família a l'escola i escola familiar, perquè es generi un ambient de confiança que serà la millor terra de conreu on pugui créixer qualsevol "persona”.
La mirada apreciativa també s'ha de mantenir des de tots els àmbits de la comunitat educativa, ja que, als nostres centres, hem de donar possibilitats de creixement a tothom, creient i confiant en les seves possibilitats.
 
ALUMNE PROTAGONISTA
El sentit de la nostra Fundació és la PERSONA i des d'ella surt una constel·lació d'interconnexions que definiran un estil propi i carismàtic. Busquem persones que tinguin cura de persones, compromeses amb la realitat, que hagin experimentat el sentiment Trinitari i en siguin continuadores. Aquestes persones, els nostres ALUMNES, seran el centre al voltant del qual girarà la nostra missió.
Treballem un model d'educació veritablement integral, on la formació no es limiti a ser instructiva, sinó que reculli aprenentatges destinats a provocar canvis en el context en què viuen els nostres alumnes.
Busquem aconseguir un ambient obert, ple d'oportunitats, on els alumnes puguin desenvolupar la seva responsabilitat i la seva autonomia, on se sentin segurs i no pressionats o forçats, en definitiva, on se sentin lliures