CARÀCTER PROPI DE LA FUNDACIÓ I DELS CENTRES EDUCATIUS

Fundació Educativa Santíssima Trinitat

Aquest caràcter propi ha estat atorgat per les entitats fundadores i fou aprovat pel Patronat FEST en la seva sessió celebrada a Madrid,  el 12 de juliol de 2018.

Presentació

Els centres educatius de la Fundació Educativa Santíssima Trinitat (FEST) són expressió de la missió alliberadora que al llarg dels segles ha caracteritzat, en l'Església i en la societat, els diversos instituts i congregacions de la Família Trinitària; renova la seva identitat carismàtica al servei de totes les persones, educant en la llibertat interior i exterior.

El nostre compromís promou un estil educatiu-evangelitzador propi, catòlic, social i innovador, que té les seves arrels en una concepció cristiana de la vida i de la persona, destinada a viure en llibertat i a ser respectada en la seva dignitat i drets fonamentals: la dimensió personal, social i religiosa, i la participació activa amb la proposta dels valors evangèlics.

La comunitat educativa trinitària hereta els valors de llibertat i senzillesa, mira cap al futur i opta per la missió compartida, la innovació pedagògica, la pastoral d'acompanyament i la transformació social.

Com a Família Trinitària ens considerem experts en humanització i en la promoció de la justícia, per això seguim creient que EDUCAR ÉS ALLIBERAR

Els col·legis trinitaris comparteixen la visió i inspiració alliberadora de sant Joan de Mata, renovada al llarg dels segles pels continuadors de la seva obra i per  les fundadores i fundadors dels instituts que conformen la Família Trinitària. Així, aquella visió ens hi arriba per ajudar-nos a interpretar la realitat i a actuar a través d' ella per mitjà de tres claus:

• Una visió que cerca l'autonomia i riquesa de les persones, reconeixent els seus trets diferencials i descobrint-ne possibilitats per a la trobada intercultural, el pensament crític, el diàleg i la igualtat d’ oportunitats.

• Una visió que promou una pedagogia activa i d’ aplec, per mitjà de l'educació en la interrelació, la comunió i l'escolta mútua.

• Una visió que creu i sent Déu com a Trinitat. Com a imatge seva ens compromet a ésser comunitat educativa oberta, propera i compromesa.

Per aconseguir-la, necessitem alguns canvis clau:

Educar en llibertat i per a la llibertat

Creiem en un model educatiu que forma per a la llibertat interior i per crear espais de llibertat exterior, en un ambient de pensament crític, implicats en la transformació social,  el trencament d’ estructures injustes,  l'educació plural i la diversitat.

Des del programa de les benaurances

Concebem un estil educatiu que neix del projecte de felicitat expressat per Jesús de Natzaret en el programa de les Benaurances. Mirem més enllà dels valors acceptats per la majoria, i interpretem el seu compromís per la justícia com a motor de canvi; ensenyem a llegir la realitat des d'una visió esperançadora.

Enfocats vers el canvi

Optem per una educació oberta, innovadora i creativa, que respongui de manera adequada i coherent als canvis de paradigma pedagògic, didàctic i pastoral. Una educació recolzada en la formació contínua de tots els agents implicats en el procés educatiu, que ens permeti la vivència dels valors trinitaris identificatius.

Des de les múltiples intel·ligències

Apostem per un model d'aprenentatge que compta amb la capacitat de creixement constant de cada persona, en progressió de les seves múltiples intel·ligències, i que educa en les eines i recursos que ajuden a l’ autorealització personal, lliure i responsable, capacitant per al desenvolupament en  la societat que ens toca viure.

Educació empàtica i solidària des de la intel·ligència emocional

Afirmem la necessitat d'una educació empàtica i solidària, que fomenta la cooperació i l'ajuda entre iguals, donant prioritat a qui més ho necessita, generadora d'aliances i compromisos més enllà de gestos aïllats. Una educació que reconeix sentiments propis i aliens  i adquireix les habilitats necessàries per gestionar-los.

Amb intel·ligència espiritual

Optem per un aprenentatge obert a preguntes últimes i que capacita per comprendre el present i la seva realitat, des del desig de saber i transcendir, de creuar llindars; un aprenentatge de sentit, de reconciliació amb un mateix, de reconeixement de la pròpia identitat, de llibertat, de veritat, de silenci.

Des d'un model organitzatiu corresponsable

Apostem per un model organitzatiu basat en la implicació real de tota la comunitat educativa, potenciador de les capacitats i talents personals, facilitador de la corresponsabilitat en la missió, promotor d'un ambient de proximitat i acompanyament des de la circularitat i la confiança, a exemple de Déu Trinitat.

La nostra missió i identitat emanen de l'Evangeli i del carisma trinitari que reberen els nostres fundadors i fundadores, i es concreta en un compromís alliberador per a la transformació de la societat, des de la promoció dels drets fonamentals de la persona.

 

Com a educadors trinitaris ens sentim cridats a estar:

Atents a la realitat social

Romandre atents a les diferents realitats socials i a les necessitats de l’ entorn dels nostres centres educatius, oferint-los una resposta alliberadora, educativa i evangelitzadora fonamentada en la nostra identitat trinitària.

Vivim en un món en transformació que requereix respostes noves.

Des d'una pedagogia de la relació

Educar en la interdependència, construint una comunitat educativa de relacions d'igualtat i de possibilitats personals, des de la mútua estima i el sentiment compartit  d’ ésser únics als ulls de Déu, promovent els talents personals i grupals.

Estimulant activament l'autonomia

Desenvolupar els hàbits i valors que promouen el protagonisme actiu de l’ alumne, com a principal artífex de la seva educació, a través de metodologies actives que estimulen l'aprenentatge autònom i prenent com a base el respecte, l’ empatia i la tolerància.

Per a la transformació personal i de l'entorn

Capacitar per a la transformació de la societat en què vivim, formant persones crítiques i lliures, inquietes i creatives, que viuen amb voluntat, il·lusió i esperança els seus ideals, que es comprometen amb el canvi, amb la justícia i amb la conservació de la casa comuna que habitem.

Amb competències personals i socials

Formar en l'adquisició de competències personals que generin compromís social al voltant dels valors identificatius com a col·legis trinitaris, que promoguin habilitats personals des de l'espiritualitat i la solidaritat pròpies del nostre carisma trinitari.

Evangelitzant des d'una proposta alliberadora

Concretar la proposta alliberadora trinitària en el nostre estil educatiu, descobrint possibilitats inèdites en cada persona, escoltant la crida a ser portadors d'una Bona Nova per a tots, que ens permet afrontar la vida amb llibertat interior, com a base i principi d'una llibertat exterior.

Promovent la pedagogia del treball

Promoure una pedagogia del treball, la constància i l'esforç, que estimula    l’aprenentatge i afavoreix la creativitat i l'autoestima, des d'una formació contínua orientada a la incorporació de recursos pedagògics i humans que ens permetin respondre als reptes de la nostra missió.

Els nostres centres educatius s'inspiren en l'estil de vida trinitari, que proposa els valors cristians com a generadors d'actituds humanes i motors del canvi social. Aquest model educatiu es caracteritza per la promoció d'una escola:

 

Lliure

Eduquem en llibertat i per a la llibertat, més enllà d'un bonic lema, posant tots els nostres mitjans a reconèixer cadenes que esclavitzen, i oferir espais i temps d'alliberament.

Familiar

Som una família que, des del carisma trinitari, creix superant dificultats, ajudant el més petit i el feble, respectant les diferències i individualitats i vivint la senzillesa.

Oberta

Aquí ningú és estrany, cadascú hi troba el seu espai  per al creixement personal i per relacionar-se amb els altres, en un ambient acollidor, harmònic i agradable, perquè creiem que la diversitat ens enriqueix.

Propera

Tots som educadors, estem convidats a treure el millor de cada persona, per això la nostra comunitat educativa vol trencar barreres i generar accessibilitat, perquè només des de la proximitat es genera confiança, la millor base per a l'actuació pedagògica i pastoral.

Innovadora

Perquè creiem en el canvi i apostem pel poder creatiu de les persones, proposem metodologies i espais per a la trobada, des d'un estil educatiu marcat pel carisma trinitari, amb idees i recursos nous contra l' immobilisme.

Compromesa

Col·laborem en la construcció d'una societat més justa, solidària i igualitària, i ho fem des dels valors de l'Evangeli, fomentant el sentit crític i l’ educació transversal.

Apassionada

Esperit lluitador, no conformista, compromès en la qualitat de la seva tasca educativa i evangelitzadora, obert a un futur sempre il·lusionant, en constant avaluació i sense por a millorar cada dia.